مدیر کارخانه / نایب رئیس هیئت مدیره

کارشناس برق با گرایش الکترونیک از دانشگاه هرمزگان.
کارشناسی ارشد مدیریت حرفه ای کسب و کار MBA
دارای سوابق اجرایی و مدیریتی در صنعت از سال ۱۳۷۷

علی روانستان

کارشناس برق با گرایش الکترونیک از دانشگاه هرمزگان.
کارشناسی ارشد مدیریت حرفه ای کسب و کار MBA
دارای سوابق اجرایی و مدیریتی در صنعت از سال ۱۳۷۷