مدیر عامل / عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد متالورژی از دانشگاه صنعتی اصفهان
دارای سوابق اجرایی و مدیریتی در صنعت از سال ۱۳۷۵

فرهاد دهقان‌پور

کارشناس ارشد متالورژی از دانشگاه صنعتی اصفهان
دارای سوابق اجرایی و مدیریتی در صنعت از سال ۱۳۷۵