مدیر فروش و بازرگانی/ رئیس هیئت مدیره

کارشناس مهندسی کشاورزی گرایش علوم دامی از دانشگاه صنعتی اصفهان
دارای سوابق اجرایی و مدیریتی در صنعت از سال ۱۳۷۲

مهدی عزیززاده

کارشناس مهندسی کشاورزی گرایش علوم دامی از دانشگاه صنعتی اصفهان
دارای سوابق اجرایی و مدیریتی در صنعت از سال ۱۳۷۲